Quá trình hình thành và phát triển

 • Năm 2017

  Nâng vốn điều lệ

  Năm 2017, vốn điều lệ nâng lên 74.049.960.000 đồng.

 • Năm 2013

  Năm 2013, công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

 • 03.06.2004

  Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang

  Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000020 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh An Giang cấp ngày 03 tháng 06 năm 2004, với vốn điều lệ là 6.776.900.000 đồng.

 • Năm 2003

  Chuyển đổi thành Công ty cổ phần

  Năm 2003, Công ty đã thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 2778/QĐ.UB ngày 29/12/2003 của UBND Tỉnh An Giang.

 • 07.12.1996

  Thành lập Công ty Dược phẩm An Giang

  Cuối năm 1996, Công ty Dược phẩm An Giang chính thức được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ.UB ngày 07/12/1996 của UBND Tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Công ty Dược và Vật tư Y tế An Giang vào Xí nghiệp Dược phẩm An Giang 2.

 • Năm 1992

  Xí nghiệp liên hiệp Dược An Giang - ANGIPHARMA

  Năm 1992, Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước với tên đầy đủ là “Xí nghiệp liên hiệp Dược An Giang”, tên viết tắt là ANGIPHARMA.

 • 10.06.1981

  Xí nghiệp Dược phẩm An Giang

  Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang, được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ.UB ngày 10/06/1981 của UBND tỉnh An Giang.