Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hợp tác cùng phát triển – Nhiệt huyết, đổi mới, luôn hướng tới hiệu quả – Tuân thủ

Hợp tác cùng phát triển

Đặt lợi ích của đối tác lên hàng đầu với nguyên tắc các bên cùng có lợi.

Nhiệt huyết, đổi mới, luôn hướng tới hiệu quả

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo mới, giải pháp tốt cho công việc.

Tuân thủ

Tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng.

TẦM NHÌN

Top 10 của ngành dược nội địa có chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu

SỨ MỆNH

Phát triển, tăng thu nhập cho nhân viên, lợi ích cho nhà đầu tư,

và vì sức khỏe cộng đồng