Thư Mời và Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024

1. Thư mời và Giấy ủy quyền – DOWNLOAD

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 – DOWNLOAD

3. Thể lệ làm việc – DOWNLOAD

4. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 – Mục tiêu kế hoạch 2024 – DOWNLOAD

5. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc – DOWNLOAD

6. Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 – DOWNLOAD

7. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023 – DOWNLOAD

8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 – DOWNLOAD

9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 – DOWNLOAD

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 – DOWNLOAD

11. Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát – DOWNLOAD

12. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 – DOWNLOAD

13. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh – DOWNLOAD

14. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty – DOWNLOAD

15. Nghị quyết Đại hội – DOWNLOAD