Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông 2020 ngày 22/4/2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Theo thư mời ngày 11/3/2020 đã được gửi đến Quý Cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông về việc sẽ tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/4/2020. Thời gian gian tổ chức Đại hội sẽ thông báu sau khi thông tin chính thức về dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2020.

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây

Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông 2020 ngày 22/4/2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Theo thư mời ngày 11/3/2020 đã được gửi đến Quý Cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông về việc sẽ tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/4/2020. Thời gian gian tổ chức Đại hội sẽ thông báu sau khi thông tin chính thức về dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2020.

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây