Công bố thông tin bầu cử TV. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Thông báo danh sách các đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm xin thông báo tới Quý cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên 2023. Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử viên.

danh sách các đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên

Sơ yếu lý lịch

 - Bà Trần Thị Đào

Xem

 - Ông Nguyễn Quốc Định

Xem

 - Ông Huỳnh Hoàng Hà

Xem

 - Ông Nguyễn Văn Kha

Xem

 - Ông Phạm Uyên Nguyên

Xem

 - Bà Phạm Thị Bích Thủy

Xem

danh sách các đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát

Ứng cử viên

Sơ yếu lý lịch

 - Bà Trần Thị Thanh Hằng

Xem

 - Bà Nguyễn Hồng Ngọc

Xem

 - Bà Phạm Hải Yến

Xem