Bộ Y tế ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Ngày 24/09/2019, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4376/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Mã định danh y tế khi được xây dựng và triển khai thực hiện sẽ giúp liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống khác nhau, là điều kiện tiên quyết không thể thiếu khi triển khai thực hiện hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân.

Về nguyên tắc xác định mã định danh y tế: (1) Mã định danh y tế (tên tiếng anh là Health Identification, viết tắt là ID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân có một mã định danh y tế (ID) duy nhất và tồn tại suốt đời; (2) Mã định danh y tế quốc gia được sinh tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế.

Về cấu trúc mã định danh y tế: Mã định danh y tế gồm dãy các ký tự, được chia thành 3 phần: XXXXXXXXXX . xxxxxxxxxx. Trong đó, 10 ký tự đầu của dãy số là số bảo hiểm xã hội của cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội được quy định trong Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ký tự thứ 11 là dấu phân cách giữa hai dãy số thể hiện là dấu dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng. Dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bảo định danh hợp lệ. Những ký tự này được sinh ra theo một thuật toán cố định dựa trên những thông tin cơ bản như: số bảo hiểm xã hội, họ và tên, năm sinh, giới tính, nơi sinh. Các ký tự từ thứ 11 đến cuối sẽ được làm mờ đi và chỉ được dùng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống cấp mã định danh y tế.

Về cấp và sử dụng mã định danh y tế: Mỗi cơ sở y tế được cấp một tài khoản và mật khẩu dùng để truy xuất dữ liệu trên hệ thống mã định danh y tế quốc gia. Các cơ sở y tế trên toàn quốc kết nối với hệ thống mã định danh y tế quốc gia để được cấp tự động ID của người bệnh. Trường hợp cơ sở y tế không kết nối với hệ thống mã định danh y tế quốc gia, cán bộ y tế truy cập vào trang thông tin của hệ thống mã định danh y tế quốc gia để tra cứu ID của người dân. Các cơ sở y tế sử dụng ID được cấp trong việc tạo lập, liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin y tế. Trong quá trình sử dụng và quản lý mã định danh y tế, các cơ sở y tế có trách nhiệm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cả hệ thống mã định danh y tế quốc gia và ID của từng người bệnh.

Về quản lý mã định danh y tế: Mã định danh y tế được lưu trữ, quản lý tại hệ thống mã định danh y tế quốc gia đặt tại trung tâm dữ liệu y tế thuộc Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý ID được cấp. Hệ thống mã định danh y tế quốc gia định kỳ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Quy chế này, các cơ sở y tế truy cập hệ thống mã định danh y tế để được cấp ID của người bệnh và có trách nhiệm sử dụng và quản lý ID của người bệnh được cấp đúng quy định. Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý thực hiện đúng theo Quy chế. Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng “hệ thống mã định danh y tế” và bảo đảm xác lập mã định danh y tế cho người dân không trùng lặp dữ liệu, đúng mục đích và đúng quy định; có trách nhiệm cấp mã định danh y tế của người dân cho các đơn vị y tế sử dụng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế thực hiện đúng Quy chế này.

Quyết định số 4376/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế (file đính kèm)

SỞ Y TẾ TP.HCM